powrót

UZASADNIENIE

Przedmiotowe rozporządzenie jest nowelizacją rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. Nr 5 l, póz. 458) stanowiącego wykonanie upoważnienia zawartego w art. 22 ust. 2 pkt 2 lit. a) i b) ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Projekt zmiany rozporządzenia ma na celu wprowadzenie do podstawy programowej problematyki, która wynika z przyjętej przez Rząd „Strategii Antykorupcyjnej" oraz programu „Bezpieczna Polska- Bezpieczna szkoła". Przedmiotowa nowelizacja jest wynikiem licznych postulatów zgłaszanych również przez organy państwowe odpowiedzialne za wewnętrzne bezpieczeństwo państwa.

Ponieważ standardy wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w zakresie kształcenia ogólnego są jednakowe dla wszystkich typów szkół, projekt przewiduje uznania podstawy programowej kształcenia ogólnego dla liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum - zakres podstawowy- za obowiązującą w uzupełniającym liceum ogólnokształcącym i technikum uzupełniającym. Dla liceum profilowanego wprowadza możliwość kształcenia w zakresie rozszerzonym,

Z ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej (Uz.U z 2U(Jlr. Nr 81, póz. 8S9 z późn. zm.) wynika obowiązek realizowania przez wszystkie szkoły młodzieżowe przedmiotu „wychowanie fizyczne", w związku z powyższym została określona podstawa programowa dla tego przedmiotu na poziomie szkoły policealnej.

Wprowadzenie „technologii informacyjnej" jako przedmiotu / zamiast ścieżki edukacyjnej/ w zasadniczej szkole zawodowej zostało podyktowane faktem, że jest to jedyny typ szkoły, w której on nie występuje i nie byłoby korelacji w przypadku kontynuowania nauki w uzupełniającym liceum ogólnokształcącym czy technikum uzupełniającym. W zasadniczej szkole zawodowej, jako jedynej, nie występowała kontynuacja ścieżki „edukacja europejska" wprowadzonej w gimnazjum.

Proponowane zmiany dotyczą:

1. wprowadzenia zagadnień dotyczących działań antykorupcyjnych oraz bezpieczeństwa publicznego na poziomie wszystkich etapów edukacyjnych; od kształcenia

zintegrowanego począwszy,

2. zmiany nazwy i uzupełnienia ścieżki edukacyjnej „obrona cywilna" ( w gimnazjum) na ścieżkę „edukacja obronna",

3. wskazania, że podstawa programowa kształcenia ogólnego dla liceów ogólnokształcących, liceów profilowanych i techników jest jednocześnie podstawą programową dla dwuletnich uzupełniających liceów ogólnokształcących i trzyletnich techników uzupełniających,

4. wskazania, że w liceum profilowanym i technikum może być realizowane kształcenie w zakresie rozszerzonym analogicznie do liceum ogólnokształcącego,

5. określenia podstawy programowej przedmiotu „drugi język obcy w oddziałach dwujęzycznych" w części podstawa programowa liceum ogólnokształcące, kształcenie w zakresie rozszerzonym oraz przedmiotu „wychowanie fizyczne " dla szkoły policealnej,

6. zamiany, w podstawie programowej zasadniczej szkoły zawodowej, ścieżki edukacyjnej „technologia informacyjna " na przedmiot „technologia informacyjna",

7. określenia podstawy programowej ścieżki edukacyjnej „edukacja europejska" dla zasadniczej szkoły zawodowej.

Ocena skutków regulacji (OSR)

1. W zakresie wskazania podmiotów, na które oddziaływuje projekt rozporządzenia:

Projektowane rozporządzenie oddziaływuje na sześcioletnią szkołę podstawową, trzyletnie gimnazjum oraz szkoły ponadgimnazjalne. Oddziaływuje również na wydawców wnioskujących o dopuszczenie do użytku szkolnego programów nauczania kształcenia ogólnego oraz podręczników. Projekt rozporządzenia wprowadza zmiany, które mają przede wszystkim charakter porządkowy polegający na określeniu merytorycznego zakresu kształcenia ogólnego na poszczególnych etapach edukacyjnych z dniem l września 2003 r.

2. Konsultacje społeczne:

Projekt rozporządzenia został przekazany do zaopiniowania następującym związkom zawodowym i partnerom społecznym

1. Chrześcijański Związek Zawodowy „Solidarność im. ks. J. Popiełuszki"

2. Zarząd Główny Związku Nauczycielstwa Polskiego

3. Sekcja Krajowa Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność"

4. Wolny Związek Zawodowy „Sierpień 80"

5. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność 80"

6. Zarząd Krajowy Związku Zawodowego Nauczycieli Średnich Szkół Leśnych w Polsce

7. Związek Zawodowy Pracowników Oświaty i Wychowania „Oświata"

8. Krajowa Sekcja Oświaty NSZZ „Solidarność"

9. Niezależny Samorządny Związek Zawodowy

Pracowników Schronisk dla Nieletnich i Zakładów Poprawczych

10. Konfederacja Związków Zawodowych Górnictwa w Polsce

11. Związek Zawodowy „Rada Poradnictwa"

12. Sekcja Oświaty KNSZZ „Solidarność 80"

13. Sekretariat Konferencji Episkopatu Polski

14. Społeczne Towarzystwo Oświatowe

15. Krajowe Forum Oświaty Niepublicznej

16. Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego

17. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej

18. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych

19. Konfederacja Pracodawców Polskich

20. Polskie Towarzystwo Walki z Kalectwem

21. Business Centre Ciub - Związek Pracodawców

22. Związek Rzemiosła Polskiego

23. Krajowe Porozumienie Rodziców i Rad Rodziców

24. Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty

25. Forum Związków Zawodowych

26. Sekcja Wydawców Edukacyjnych

Polskiej Izby Książki

Wyniki konsultacji zostaną omówione w uzasadnieniu rozporządzenia.

3. Wpływ projektu na:

a) sektor finansów publicznych, w tym budżet państwa i budżety jednostek samorządu terytorialnego

Rozporządzenie nie spowoduje skutków finansowych dla budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, ponieważ ogólna liczba godzin przewidziana w ramowych planach nauczania nie uległa zmianie.

b) rynek pracy

Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rynek pracy.

b) konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki

Rozporządzenie nie wpłynie bezpośrednio na konkurencyjność wewnętrzną i zewnętrzną gospodarki.

d) sytuację i rozwój regionalny

Rozporządzenie nie będzie miało bezpośredniego wpływu na rozwój regionalny.