powrót

 

Załącznik Nr 3

ŚCIEŻKI EDUKACYJNE

EDUKACJA PROZDROWOTNA

Cele edukacyjne

Kształtowanie umiejętności dbania o swoje zdrowie i bezpieczeństwo .

Zadania szkoły

1. Tworzenie warunków do kształtowania zachowań sprzyjających zdrowiu

i bezpieczeństwu.

2. Rozbudzanie zainteresowania dziecka własnym zdrowiem i rozwojem, ułatwianie

nabywania podstawowych umiejętności dbania o swoje zdrowie.

3. Wskazywanie zagrożeń, w tym cywilizacyjnych i społecznych.

4. Tworzenie warunków do kształtowania umiejętności właściwego zachowania sią podczas:

- kontaktu z przedmiotami niebezpiecznymi, toksycznymi, łatwopalnymi, wybuchowymi, niewybuchami i niewypałami,

- gier zespołowych i zabaw ruchowych.

- konfliktu w relacjach społecznych.

Treści nauczania

1. Higiena ciała, odzieży, obuwia, miejsca pracy i wypoczynku.

2. Bezpieczeństwo na drodze, podczas gier i zabaw ruchowych; pierwsza pomoc w niektórych urazach.

3. Urozmaicenie i regularność posiłków, estetyka ich spożywania, zabezpieczenie żywności przed zanieczyszczeniem i zepsuciem.

4. Zabawy ruchowe i rekreacja, organizacja odrabiania lekcji i czasu wolnego; prawidłowa postawa ciała.

5. Rozpoznawanie własnych mocnych i słabych stron, zalet i wad; kształtowanie właściwego stosunku do własnych pozytywnych i negatywnych emocji; radzenie sobie w sytuacjach trudnych i umiejętność szukania pomocy; zachowania sprzyjające i zagrażające zdrowiu.

6. Podstawowe zasady i reguły obowiązujące w relacjach międzyludzkich.

7. Problemy i potrzeby kolegów niepełnosprawnych, osób chorych i starszych.

8. Poznawanie zagrożeń cywilizacyjnych oraz nabycie umiejętności właściwego zachowania się w przypadku kontaktu z przedmiotami niebezpiecznymi, toksycznymi, łatwopalnymi, wybuchowymi, niewybuchami i niewypałami.

9. Ochrona przed zagrożeniami naturalnymi (powodzią, pożarem, huraganem, śnieżyca, mrozem, suszą, trzęsieniem ziemi), cywilizacyjnymi i społecznymi (molestowanie seksualne, przypadki nierządu wśród nieletnich).

10. Przyczyny (namawianie i presja ze strony osób) i skutki używania środków psychoaktywnych i nadużywania leków oraz innych nałogów, odpowiedzialność małoletniego wobec prawa.

Osiągnięcia

1. Dbanie o zdrowie ;' bezpieczeństwo własne oraz współpraca z dorosłymi w tym zakresie.

2. Rozróżnianie czynników i sytuacji wpływających pozytywnie lub negatywnie na bezpieczeństwo, zdrowie i rozwój.

3. Prawidłowe organizowanie czasu wolnego i nauki w domu.

4. Rozpoznawania zagrożeń i umiejętność reagowania na nie.

WYCHOWANIE DO ŻYCIA W SPOŁECZEŃSTWIE

Ścieżka ta składa się z trzech odrębnych modułów:

1) wychowanie do życia w rodzinie,

2) edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie,

3) wychowanie patriotyczne i obywatelskie.

l. Wychowanie do życia w rodzinie2

Cele edukacyjne

Celem wychowania do życia w rodzinie jest ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka oraz pomoc w przygotowaniu się do zrozumienia i akceptacji przemian okresu dojrzewania.

Zadania szkoły

1. Integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny.

2. Wzmacnianie prawidłowych relacji dziecka z rodziną.

3. Współpraca z rodzicami w przygotowaniu uczniów do okresu dojrzewania i pozytywnego przyjęcia przejawów związanych z rozwojem fizycznym i psychicznym dziecka.

4. Pomoc w kształtowaniu pozytywnego stosunku do płciowości.

5. Wspieranie prawidłowego rozwoju emocjonalnego i społecznego, w tym koleżeństwa i przyjaźni.

Treści nauczania

1. Podstawowe funkcje rodziny z podkreśleniem miejsca dziecka w rodzinie.

2. Przekaz wartości i tradycji w rodzinie, wspólne świętowanie, spędzanie wolnego czasu.

Sposób nauczania szkolnego i zakres treści zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie" określa rozporządzenie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, wydane na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży (Dz. U. Nr 17, póz. 78, z 1995 r. Nr 66, póz. 334, z 1996 r. Nr 139, póz. 646, z 1997 r. Nr 141, póz. 943 i Nr 157, póz. 1040, z 1999 r. Nr 5, poz,32 oraz z 2001 r. Dz. U. Nr 154, póz. 1792).

3. Więź rodzinna, związki uczuciowe i inne relacje w rodzinie; konflikty i ich rozwiązywanie.

4. Macierzyństwo i ojcostwo. Podstawowa wiedza dotycząca budowy i funkcjonowania układu rozrodczego człowieka.

5. Ciąża, rozwój płodu, poród, przyjęcie dziecka jako nowego członka rodziny.

6. Różnice i podobieństwa między chłopcami i dziewczętami. Identyfikacja z własną płcią. Akceptacja i szacunek dla ciała.

7. Zmiany fizyczne i psychiczne okresu dojrzewania. Zróżnicowane, indywidualne tempo rozwoju.

8. Higiena okresu dojrzewania.

9. Prawo człowieka do intymności i ochrona tego prawa; postawy asertywne.

lO.Istota koleżeństwa i przyjaźni, wzajemny szacunek, udzielanie sobie pomocy, współpraca, empatia.

ll.Mass media - zasady i kryteria wyboru czasopism, książek, filmów i programów telewizyjnych.

J 2.Instytucje działające na rzecz dziecka i jego rodziny.

13.Odpowiedzialność za własny rozwój. Samowychowanie.

Osiągnięcia

1. Prawidłowe komunikowanie, rozwiązywanie konfliktów; empatia.

2. Dostrzeganie potrzeb własnych i innych ludzi; wyrażanie uczuć, asertywność.

3. Rozpoznawanie i rozumienie psychofizycznych przejawów dojrzewania.

4. Akceptowanie i poszanowanie własnego ciała.

5. Aktywny udział w życiu rodziny.

6. Umiejętne korzystanie z mass mediów.

2. Edukacja regionalna - dziedzictwo kulturowe w regionie

Cele edukacyjne

1. Poznanie najbliższego środowiska i specyfiki swojego regionu.

2. Rozwijanie wartości rodzinnych związanych z wartościami kulturowymi wspólnoty lokalnej.

3. Rozwijanie postaw patriotycznych związanych z kulturą regionalną.

Zadania szkoły

1. Umożliwianie poznania regionu i jego kultury.

2. Wprowadzanie uczniów w życie kulturalne wspólnoty lokalnej.

3. Kształtowanie tożsamości narodowej w powiązaniu z tożsamością regionalną.

Treści nauczania

1. Najbliższe otoczenie domu rodzinnego, sąsiedztwa i szkoły.

2. Ogólna charakterystyka geograficzna i kulturowa regionu oraz jego podstawowe nazewnictwo; główne symbole regionalne.

3. Język regionu, gwara i nazewnictwo.

4. Elementy historii regionu i ich związki z historią i tradycją własnej rodziny.

5. Lokalne i regionalne tradycje, święta, obyczaje i zwyczaje.

6. Miejscowe podania, przysłowia, muzyka, architektura, plastyka, tradycyjne rzemiosło, sztuka ludowa i folklor.

7. Sylwetki osób zasłużonych dla środowiska lokalnego, regionu i kraju ze szczególnym uwzględnieniem wartości, które uosabiają.

Osiągnięcia

1. Odczytywanie związków łączących tradycję rodzinną z tradycjami regionu.

2. Dostrzeganie wpływu wartości związanych z kulturą regionu na życie poszczególnych ludzi.

3. Świadome i aktywne uczestnictwo w życiu wspólnoty lokalnej, w zachowaniu i pomnażaniu dziedzictwa kulturowego.

3. Wychowanie patriotyczne i obywatelskie

Cele edukacyjne

1. Kształtowanie więzi z krajem ojczystym i świadomości obywatelskiej.

2. Rozwijanie poszanowania postaw prospołecznych i dobra wspólnego .

3. Kształtowanie szacunku dla własnego państwa.

Zadania szkoły

1. Tworzenie sytuacji wyzwalających emocjonalny związek z krajem ojczystym (spotkań, uroczystości, inscenizacji, wycieczek).

2. Zapoznanie uczniów z symbolami, ważnymi dla kraju rocznicami, zasadami i instytucjami, które posiadaj ą istotne znaczenie dla funkcjonowania narodu i państwa polskiego.

3. Przygotowywanie uczniów do świadomego, aktywnego i odpowiedzialnego uczestnictwa w życiu publicznym.

4. Utrwalanie znaczenia i pojada „ tradycja narodowa "

Treści nauczania

1. Godło i hymn państwowy.

2. Pieśni patriotyczne. Utwory literackie (obrazy i filmy) o tematyce historyczno- patriotycznej.

3. Lokalne miejsca pamięci narodowej.

4. Sylwetki wielkich Polaków (artystów, uczonych, polityków, żołnierzy) - wzór postaci etycznych.

5. Jednostka i grupa. Życie w grupie (więzi, wartości, role, podejmowanie decyzji, konflikty, negocjacje).

6. Szkolny samorząd uczniowski. Normy i wartości związane z pełnieniem funkcji publicznych w samorządzie uczniowskim.

7. Samorząd terytorialny. Normy życia publicznego związane z pełnieniem funkcji radnego, burmistrza (wójta, prezydenta):

8. Formy kontroli władz samorządowych przez społeczność lokalną.

9. Jednostka, społeczeństwo, naród, państwo.

10. Prawa i obowiązki obywatelskie.

11. Wartości i normy życia społecznego. Kategoria dobra wspólnego. Patriotyzm. Kultura społeczna i polityczna.

Osiągnięcia

1. Znajomość hymnu narodowego oraz symboli narodowych i państwowych.

2. Umiejętność odróżniania i opisywania postaw etycznych, zgodnych z zasadami współżycia społecznego na poziomie społeczności szkolnej i społeczności lokalnej.

3. Odpowiednie zachowanie się w czasie uroczystości szkolnych i państwowych.

4. Umiejętność dostrzegania i rozwiązywania problemów i zadań w najbliższym otoczeniu i środowisku lokalnym oraz działania na ich rzecz.

5. Znajomość systemu pomocy społecznej w najbliższym środowisku (dla różnych kategorii osób niepełnosprawnych).

6. Umiejętność podejmowania decyzji dotyczących grupy.

7. Umiejętność przeprowadzenia wyborów do samorządu szkolnego.

8. Znajomość instytucji państwa demokratycznego.

9. Próby określenia współczesnej postawy obywatelskiej i patriotycznej.