powrót

Załącznik nr 7

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

DLA SZKÓŁ POLICEALNYCH

PRZEDMIOT

WYCHOWANIE FIZYCZNE

Cele edukacyjne

1. Wykształcenie umiejętności kształtowania zasad dbałości o zdrowie i sprawność fizyczną.

2. Przygotowanie do stosowania aktywnej postawy moralnej i społecznej w oparciu o wartości tkwiące w sporcie, rekreacji i turystyce.

Zadania szkoły

1. Utrwalenie wiedzy słuchaczy niezbędnej dla podejmowania świadomej, systematycznej aktywności fizycznej jako warunku zdrowego stylu życia i racjonalnej troski.

2. Wdrażanie do samodzielnych działań na rzecz harmonijnego rozwoju fizycznego oraz dbałości o należyty poziom sprawności fizycznej.

3. Organizowanie różnorodnych zajęć z zakresu różnorodnych form aktywności fizycznej.

Treści nauczania

1. Ćwiczenia siły mięśniowej - dbałości o prawidłową sylwetkę, zapobieganie otyłości. .

2. Ćwiczenia wzmacniające kondycję organizmu - wydolności krążeniowo-oddechową, wysiłki o charakterze aerobowym - marszobiegi, biegi, aerobik, dynamiczne formy gier sportowych, pływanie itd.

3. Zajęcia relaksacyjne, rozładowujące napięcia emocjonalne, redukujące poziom stresu i poprawiające samopoczucie.

4. Zajęcia rekreacyjno-sportowe w wybranej dziedzinie (dyscyplinie sportowej) uwzględniające zainteresowania i preferencje uczniów oraz ich indywidualne predyspozycje psychomotoryczne.

5. Współudział słuchaczy w prowadzeniu zajęć ruchowych oraz organizowaniu imprez rekreacyjnych oraz rozgrywek sportowych- wdrażanie do umiejętności zagospodarowania czasu wolnego.

6. Organizowanie imprez turystycznych (w tym także tzw. mała turystyka) z uwzględnieniem walorów zdrowotnych i ekologicznych.

7. Wdrażanie do samokontroli i samooceny stanu zdrowia i poziomu sprawności fizycznej.

Osiągnięcia

1. Umiejętność dokonania samooceny stanu zdrowia, na podstawie pomiarów cech somatycznych, (wagowo-wzrostowych) oraz wydolności wysiłkowej organizmu (testów wysiłkowych).

2. Umiejętność dokonania samooceny poziomu sprawności fizycznej na podstawie określonego testu, a także stosowania ćwiczeń wpływających na zachowanie prawidłowej sylwetki i należytej sprawności.

3. Umiejętność stosowania ćwiczeń relaksacyjnych i rozluźniających - redukujących poziom napięć emocjonalnych i stresów oraz poprawiających samopoczucie i pewność siebie.

4. Umiejętność organizowania i aktywnego uczestnictwa w różnorodnych (indywidualnych i zespołowych) formach aktywności sportowej, rekreacyjnej i turystycznej.

5. Przyjęcie na siebie odpowiedzialności za zdrowie własne i innych, w tym także (w przyszłości) własnej rodziny.